Monstername is in veel situaties wettelijk verplicht. Cité neemt de monsters voor u en laat deze analyseren bij een sterlab geaccrediteerd laboratorium, waardoor de uitslag van de monsters altijd gewaarborgd zijn.

Indien er een besmetting uitkomt, draagt Cité zorg voor de begeleiding vanaf het moment van besmetting tot vrijgave van de installatie.

Onze prijzen zijn all-in en worden er bij een contract voor halfjaarlijkse monsternamen geen kosten in rekening gebracht voor een besmet monster, reis/, uitvoertijd en kilometerkosten.

Wettelijke verplichtingen Legionella monstername

Sinds 28 december 2004 is het (definitieve) nieuwe waterleidingbesluit van kracht waarin o.a. ook maatregelen ter preventie van Legionella zijn opgenomen. Ten behoeve van prioritaire gebouwen zijn deze nieuwe wettelijke verplichtingen vastgelegd. Ook voor alle gebouweigenaren / beheerders is er een zorgplicht t.a.v. levering en gebruik van veilig water.

Als verplicht onderdeel in het hoofdstuk IIIC van het nieuwe waterleidingbesluit is opgenomen dat er, elk halfjaar, watermonsters voor onderzoek op eventuele aanwezigheid van legionellabacteriën genomen moeten worden.

De resultaten moeten in een logboek worden opgeslagen voor controle door IL&T en/of een waterleidingmaatschappij. Dit betreft accommodaties die zijn geselecteerd door de waterleidingmaatschappijen volgens een LCI lijst, zie onderaan de omschrijving van de prioritaire accommodaties.

Waterleidingmaatschappijen bepalen de risicoklasse van elke accommodatie. Hiervoor wordt een z.g. objectmatrix ingevuld door de waterleidingmaatschappij.

Gebouw categorie LCI risico IIIC
1-2 Laag niet van toepassing
3-4 Midden water monsters verplicht
5 Hoog water monsters verplicht

De gebouwen 3 – 4 – 5 vallen onder hoofdstuk IIIC van het nieuwe waterleidingbesluit en daarom zijn de de eigenaren/beheerders van dergelijke categoriegebouwen o.a. wettelijk verplicht geworden om elk halfjaar watermonsters te laten onderzoeken op Legionella.

Gebouwcategorieën 1-2 hebben een z.g. laag LCI-risico en vallen buiten de nieuwe wet. Alle gebouweigenaren/beheerders behouden desondanks wél altijd hun zorgplicht. Periodieke watermonsteranalyses laten uitvoeren is o.a. een effectieve optie als controle t.b.v. correct gebouwbeheer.

Bedrijven vallen onder een aparte wettelijke regeling voor Legionellapreventie nl.: ARBO beleidsregel 4.87-1 (Ministerie SZW)

Gezondheidsrisico bij normoverschrijding legionella

Wanneer er in uw installatie een normoverschrijding aan legionellabacteriën is aangetroffen, bent u verplicht maatregelen te nemen.

Bij het vaststellen van de ernst van een normoverschrijding van legionella zijn de volgende risico’s van belang:

  • De hoogte van de normoverschrijding
  • De specificiteit van de bacterie
  • De gezondheidstoestand van het potentiële slachttoffer
  • De duur van blootstelling aan de bacterie

Meldingsplicht bij normoverschrijding legionella

Bij meer dan 100 KVE (kolonievormende eenheden) in drinkwater is er sprake van een normoverschrijding van legionella. Een kolonievormende eenheid is één enkele legionellabacterie of een klompje aan legionellabacteriën. Behoort uw installatie tot een prioritaire installatie, dan bent u verplicht om bij 1.000 KVE of meer een melding te maken bij het ministerie van ILenT.

Prioritaire instellingen zijn instellingen waar mogelijk mensen overnachten met een kwetsbare gezondheid, zoals zwembaden, sauna’s, ziekenhuizen, zorginstellingen, hotels en gevangenissen.

Cité is uw partner in het verhelpen van normoverschrijding van legionella.

Monstername aanvragen?